International Education
International
Schools

Beijing Haidan Huijia Wanquan Kindergarten

No. 35 Bagou South Road, Wanquan Xinxin Jiayuan Building 14, Haidian District, Beijing, 100089, China

+86 (10) 82551751School type Coeducational Day


Head of school Hua Yang

Co-ed Age Range 2-6

Number of pupils 110

Curriculum IBPYP

Language of Instruction Chinese