International Education
International
Schools

The British School of Nanjing

Building 2, Jinling Resort, Jiahu Dong Lu, Nanjing 211100, China

+86 25 5210 8987School type Coeducational Day


Head of school Matthew Shephard

Co-ed Age Range 3-13

Curriculum UK