Page 4 - University of Cape Town Postgraduate Prospectus 2016
P. 4

Imbulambethe
       ebhalwe

liSekela-Ngqonyela

Mfundi obekekileyo                      zaselabhoretri, siyakwazi ukukwenzela nokukunikeza ezo
                               zinto, kodwa sikhuthaza ukuba uqhagamshelane ngqo
Iyandichulumancisa into yokuba ucinga ukuba ufake isicelo  nentloko yesebe lesifundo ofuna ukusifundela ukuze ubuze
sokuqhubela phambili izifundo zakho ukuze ufundele      khona eminye imibuzo onayo. Okwesine, iUCT inamaziko
izidanga ezongezelelekileyo kwiDyunivesithi yaseKapa.    angamashumi asixhenxe anesine ophando abandakanya
Ndilindele ukuba ube uza kwalathiswa kwiintlobo zezinto   iiyunithi zeKhansili yoPhando ngezoNyango ezili-9. Iinkokeli
onokuzifunda, ngoko ke ndithemba ukuba eli Phepha-      zethu zophando zingenisa ngaphezulu kwezigidi zeerandi
Nkcazelo ngeZifundo (iProspectus) liza kukunika umdla ze   eziyi-R800 ngonyaka kwiigranti neekhontrakthi zophando.
liphendule nemibuzo onokuba unayo malunga nokufaka      Sineenkqubo zophando ezininzi ezixhaswa ngamashishini
isicelo.                           kunye neelabhoretri. Kananjalo sinabantu neenkqubo
                               zokukuxhasa ezifana noMlawuli weZifundo zabaneZidanga,
Xa ukhetha idyunivesithi oza kwenza kuyo izifundo      iofisi yenkxasomali yabanezidanga, iziko lokubhala, izifundo
zezidanga zesibini ukunyuka, ingakumbi ukuba eso sidanga   zendlela yokuphanda kunye nokunye okuninzi.
sibandakanya uphando, kufuneka uthathele ingqwalasela,
ubuncinane, izinto ezintandathu:               Okokugqibela, uninzi lweengcali zabahlohli lunothungelwano
•	 Umgangatho wabantu abaza kumakisha umsebenzi       nentsebenziswano kunye namahlakani kwihlabathi lonke.
                               Ngenxa yoku, abafundi abaninzi abanezidanga banethuba
   wakho;                         lokuthungelana kunye nokusebenza neenkokeli zabahlohli
•	 Into eyaziwa ngayo iyunivesithi leyo;           abasuka kwihlabathi lonke, nto leyo ekunyusela amathuba
•	 Izibonelelo zophando;                   akulungiselela ukuba ube sele ukulungele ukuthungelana
•	 Ubukho bamaqela ophando kunye neeyunithi zophando     nehlabathi xa uqala ukusebenza. Xa ugqiba izifundo
                               zakho zezidanga ezngezelelekileyo, uya kuba sele wenze
   ezineeprojekthi ezibalulekileyo neziqhubekayoukuze   uthungelwano neengcali eziseUCT nakwezinye iiyunivesithi
   ubani ube yinxalenye yeqela labantu abenza imisebenzi zoMzantsi Afrika, nezamashishini (kuxhomekeka ukuba
   nophando olubonakalayo kunokuba umntu adade      ufunda kweliphi icandelo), nezaseAfrika nezaphesheya
   yedwa kungekho nto nankxaso icace ncam;        neziza kunceda ukuba ukhethe ikhondo lakho, yaye oko kuza
•	 Ukukwazi ukukulungiselela inqanaba elilandelayo      kukunceda ukuba ube yingcali kwizifundo zakho ulandele
   lekhondo lakho, kunye                 amanye amakhondo angqamene nezifundo zakho.
•	 Namathuba okuba wonwabe.
                               Uza konwaba kakhulu! Usenokwakha nobuhlobo obutsha
Okokuqala, eUCT uza kufumana uqeqesho olukumgangatho     nobanaphakade emva kokuba uphumelele isidanga
wehlabathi kootitshala abaphume izandla kanjalo       sakho, uya kujoyina iqela labo babefunda kule yunivesithi
wenze uphando oluza kuza nezisombululo ezitsha        abangaphaya kwe-100,000 abakwihlabathi lonke. Abafundi
apho umsebenzi wakho uza kumakishwa ngabahlohli       abenza izidanga zesibini nangaphezulu abasuka eAfrika
abanamava. Njengomfundi oqhubeka nezinye izidanga, uya    nakwihlabathi lonke benza iUCT ukuba ibe nomdlandla yaye
kuthi uzuze kwimisebenzi esandula kuphuma ephandwe      ibe yindawo ekufumaneka yonke into kuyo. Malunga nekota
ngabafundi nezinto ezithe zafunyaniswa ngabaphandi bethu   yabafundi abanezidanga basuka kwamanye amazwe.
abazingcaphephe. Ubuninzi beetitshala ezijongene nabafundi
abenza izidanga zesibini ukuya phezulu baneePhD; abanye   Ngokufutshane, iUCT izama ngandlela zonke ukuqinisekisa
babo bayareyithwa yiNational Research Foundation kunabo   ukuba umfundi ngamnye owenza isidanga sesibini ukunyuka
bakwezinye iiyunivesithi zaseMzantsi Afrika; iiprofesa    ufumana amava amnika okuninzi namkhulisayo abandakanya
ezinezifundo zobugqirha ezimalunga nama-280 ezithi zibe   ukukhula kubungcali bezifundo, ukulunglea iprofeshini
negalelo kwiinkqubo zophando, sinelona nani liphezulu    yakhe, ukuhlangana nezinye iinkcubeko ubudlelwane
lezazi-nzulu ezikwizinga A nooZihlalo boPhando boMzantsi   nabanye abantu kunye nokuthatha inxaxheba kwezemidlalo.
Afrika.                           Konke oku kwenzeka kwikhampasi entle kakhulu efumaneka
                               kanye phantsi neNtab’eTafile.
Okwesibini, ukufumana esinye isidanga kwiYunivesithi
yaseKapa kuthetha ukuba uza kufumana imfundo         Xa ndigqibezela mandikuchazele ngeemali. Siyazi indlela
ekumgangatho ophezulu kwiyunivesithi ehlonitshwe       abafundi bethu abanezidanga abadinga ngayo imali. Thatha
lihlabathi lonke nethathwa njengekhokela phambili      ithuba ujonge inkxaso yemali esikunika yona efumaneka
kwizifundo ezininzi.                     kwiZiko laBafundi abaneZidanga kunye nakwiOfisi
                               yeNkxasomali.
Okwesithathu, izibonelelo zethu ziyabaxhasa abafundi
                               Sele sithakazelela ukuba sikwamkele eUCT.
abafundela izidanga zesibini ukuya phezulu. Kweli

Phepha-nkcazelo ngezifundo, ungafunda nangamaphulo

ethu enziwa ngamathala eencwadi ethu, neIT, inkxaso

yeekhompyutha, amathuba okuphuhliswa ngokwezifundo

nangokweprofeshini kunye nothungelwano phakathi       Max Price
                               USekela-Ngqonyela
kophando nokusombulula uqobelo lweengxaki

zasekuhlaleni okanye zoluntu. Ukuba ngaba udinga ukuba

usetelwe ilabhoretri ngohlobo oluthile kwakunye nezixhobo

                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9