Page 5 - University of Cape Town Postgraduate Prospectus 2016
P. 5

Voorwoord
deur die
Visekanselier

Beste voornemende student                    Vierdens, UK beskik oor vier en sewentig erkende
                                navorsingsentiteite insluitend 9 Mediese Navorsingsraad-
Ek is verheug dat jy dit oorweeg om aansoek te doen vir     eenhede. Ons navorsingsleiers verkry meer as R800
nagraadse studie aan die Universiteit van Kaapstad (UK).    miljoen per jaar in navorsingstoelae en -kontrakte. Ons
Ek verwag dat jy verskeie moontlikhede vir nagraadse      het baie navorsingsprogramme en laboratoriums wat deur
studie oorweeg, dus hoop ek dat dié Prospektus jou       die nywerheidsektor ondersteun word. En ons het mense
entoesiasties sal maak en terselfdertyd sal help om vrae    en strukture om jou te ondersteun soos die Direkteur van
wat jy mag hê rakende aansoeke te beantwoord.          Nagraadse Studies, die subsidiekantoor vir nagraadse
                                studie, die skryfsentrum, navorsingmetodologiese
As ’n mens ’n universiteit vir nagraadse studie kies moet    kursusse, en vele meer.
ten minste ses dinge die besluit ten grondslag lê, veral as ’n
navorsingskomponent deel uitmaak van die graad:         Laastens, die meeste van ons akademici het uitgebreide
•	 die gehalte van die studieleiers;              netwerke met globale vennote en werk saam met hulle.
•	 die aansien van die universiteit;              Gevolglik kry baie gegradueerde studente die geleentheid
•	 die fasiliteite vir navorsing;                om in aanraking te kom met akademiese leiers van oral in
•	 die bestaan van navorsingspanne en -eenhede met       die wêreld en saam met hulle te werk, wat aan jou meer
                                geleenthede bied wanneer jy deel word van die wêreld se
   ’n kritiese hoeveelheid voortgesette projekte sodat    arbeidsmark. Teen die tyd dat jy gradueer, is dit moontlik
   ’n mens deel uitmaak van ’n groep en geredelik       dat jy ’n netwerk professionele kontakte by UK, ander Suid-
   by ’n voortbewegende rivier van produktiewe        Afrikaanse universiteite, die nywerheidsektor (afhangende
   navorsingsaktiwiteite kan aansluit, eerder as om      van jou studieveld), en verder in Afrika en oorsee opgebou
   alleen te probeer swem met minimale rigting en       het wat jou kan help in jou verdere loopbaankeuses, `of
   ondersteuning;                       jy nou ’n akademikus wil word en `of jy jou loopbaan op
•	 die vermoë om jouself voor te berei vir die volgende     ander gebiede wil volg.
   stadium in jou loopbaan, en
•	 geleenthede om prêt te hê.                  Jy sal ’n fantastiese tyd beleef! Dit is moontlik dat jy nuwe
                                en blywende vriendskappe sal sluit en, na graduering,
By UK sal jy, eerstens, die geleentheid kry om opleiding    deel sal word van ’n uitgebreide alumni-gemeenskap van
van wêreldgehalte by uitstaande dosente te ontvang en      meer as 100 000 lede versprei tot in die uithoeke van die
innoverende navorsing onder leiding van studieleiers met    wêreld. Nagraadse studente van Afrika en van die res van
internasionale ervaring te doen. As nagraadse student sal    die wêreld maak UK ’n dinamiese en kosmopolitaanse
jy direk voordeel trek uit die jongste vakkundige werk en    plek. Nagenoeg ’n kwart van die nagraadse studente is van
ontdekkings wat deur ons befaamde navorsers gedoen is.     ander lande afkomstig.
Die oorgrote meerderheid van ons nagraadse dosente het
Ph.D’s; meer dosente as aan enige ander universiteit in SA   Kortliks, UK strewe daarna om aan elke nagraadse
het ’n gradering van die Stigting vir Nasionale Navorsing; ’n  student ’n goed afgeronde, verrykende ervaring met
verdere 280 post-doktorale studiegenote lewer bydraes tot    inbegrip van akademiese groei, professionele gereedheid,
navorsingsprogramme; ons het die meeste wetenskaplikes     kulturele betrokkenheid en deelname in maatskaplike
met ’n A-gradering en navorsingsleerstoele in SA.        en sportaktiwiteite te bied op ’n kampus met die
                                skouspelagtigste ligging aan die voet van Tafefberg.
Tweedens, deur ’n graad aan die Universiteit van Kaapstad
te behaal beteken dat jy opvoeding van hoogstaande       Ten slotte wil ek graag praat oor finansies. Ons is bewus
gehalte ontvang het aan ’n internasionaal erkende        van die finansiële eise op senior studente. Kyk gerus na
universiteit wat as ’n wêreldleier op baie gebiede       die verskillende finansiële ondersteuningsopsies wat
beskou word.                          beskikbaar is aan jou deur die Nagraadse Sentrum &
                                Subsidiekantoor vir Finansiering.
Derdens, ons hulpbronne en fasiliteite word aangewend
om nagraadse werk te ondersteun. In dié Prospektus       Ons sien daarna uit om jou by UK te verwelkom.
kan jy lees oor ons biblioteek-inisiatiewe, IT- en
rekenaarondersteuning, die wye reeks akademiese en       Max Price
professionele ontwikkelingsgeleenthede, en die verbande
tussen navorsing en die oplos van werklike probleme in     Visekanselier
die gemeenskap of kliniese omgewings. As jy behoefte aan
’n gespesialiseerde laboratorium-opset en -apparaat het,
hoewel ons heel moontlik reeds daaroor beskik, moedig
ons jou aan om direk kontak te maak met die hoof van die
tersaaklike department om verdere navrae te doen.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10